Телефон: 8-800-555-89-39
Главная страница Иностранные тендеры по странам Тендеры Румынии

Electrical materials

Поделиться
Для перевода текста тендера на нужный язык воспользуйтесь приложением:

Страна: Румыния (другие тендеры и закупки Румыния)
Организатор тендера: Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.
Номер конкурса: 3476200
Дата публикации: 23-06-2018
Источник тендера: Единая система закупок Европейского союза

Кратко о нас и о том что мы публикуем

Самая полная база государственных и коммерческих тендеров (всего 55969967 тендеров + 38280 новых)
Количество источников тендеров (всего 37089 источников + 28 новых)
Победители тендеров: ежедневная рассылка, заключенные контракты, прогнозы победителей (всего 53537076 победителей и участников тендеров + 24447 новых)
Поставщики и заказчики, учавствующие в закупках
Планы закупок, заключенные контракты, имущественные торги
Закупки стран мира (всего 8836946 тендеров + 14642 новых)

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.
   Str. Pictor Ștefan Luchian nr. 25
   Brașov
   500193
   Romania
   Telephone: +40 0268305320/+40 0754049529
   E-mail: manica.vochin@distributie-energie.ro, nicoleta.turcea@distributie-energie.ro
   Fax: +40 268305004
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   www.e-licitatie.ro
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
   Electricity
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    „Canivouri din beton armat”


    Reference number: SDEE PRODUSE 38/2018
   2. Main CPV code:
    31681410
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    „Bobine de stingere”

    — Lot 1 — Canivou din beton armat,

    — Lot 2 — Camere jonctiune.

    Cantitati acord-cadru:

    — Lot 1 — cantitate minima 1 500 buc., cantitate maxima 4 000 buc.,

    — Lot 2 — cantitate minima 5 buc., cantitate maxima 20 buc.

    Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 15 zile. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:

    maximum number of lots: 2
    Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
  2. Description
   1. Title:

    Lot 1 — Canivou din beton armat


    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    45223500
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    D.D.P. Beneficiar la depozitele S.D.E.E. Transilvania Sud din orasele Brasov, Sibiu, Targu Mures, Alba Iulia, Sfantu Gheorghe, Miercurea Ciuc.


   4. Description of the procurement:

    Lot 1 — Canivou din beton armat.

    Cantitate minima acord-cadru: 1 500 buc., cantitate maxima acord-cadru 4 000 buc.

    Cantitatea celui mai mare contract subsecvent este de minim 750 buc. si maxim 1 500 buc.

    Valoarea celui mai mare contract subsecvent 1 164 000,00 RON.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 12
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
   14. Title:

    Lot 2 — Camere joncțiune


    Lot No: 2
   15. Additional CPV code(s):
    45223500
   16. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    D.D.P. Beneficiar la depozitele S.D.E.E. Transilvania Sud din orasele Brasov, Sibiu, Targu Mures, Alba Iulia, Sfantu Gheorghe, Miercurea Ciuc.


   17. Description of the procurement:

    Camere jonctiune.

    Cantitate minima acord-cadru: 5 buc., cantitate maxima acord-cadru: 20 buc.

    Cantitatea celui mai mare contract subsecvent este de minim 2 buc. si maxim 5 buc.

    Valoarea celui mai mare contract subsecvent 10 500,00 RON.


   18. Award criteria:
   19. Estimated value:

   20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 12
    This contract is subject to renewal: no
   21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   22. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   23. Information about options:
    Options: no
   24. Information about electronic catalogues:

   25. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   26. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    1) Documente din care sa rezulte faptul ca ofertantul si asociatul/subcontractantul/tertul sustinator (dupa caz) nu se incadreaza in situatiile prevazute la:

    (a) art. 177 din Legea 99/2016,

    (b) art. 178 din Legea 99/2016,

    (c) art. 180 din Legea 99/2016, prin prezentare DUAE (vezi art. 202 din Legea 99/2016);

    2) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 73 din Legea 99/2016, privind conflictul de inerese, persoanele cu functii de decizie în cadrul autoritatii pentru aceasta procedura sunt: Dir. Gen. Nicu Constandache, Dir. Monica Radulescu, Dir. Florinel Boboc.

    Declaratia se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura (ofertant, asociat, subcontractant, tert sustinator).

    Initial la depunerea ofertelor se va prezenta DUAE, iar ofertantul clasat pe primul loc, dupa finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea entitatii contractante va trebui sa prezinte:

    (a) Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor si taxelor locale la momentul depunerii acestora, in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul",

    (b) Certificat privind plata impozitelor si taxelor si a contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat din care sa rezulte lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor si taxelor si a contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat la momentul depunerii acestora, in original, copie legalizata/ autentificata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul",

    (c) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv si, dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice, pentru a face dovada neincadrarii in situatiile de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016.

    Persoanele juridice/fizice straine, initial la depunerea ofertelor vor depune DUAE, iar ulterior dupa finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea entitatii contractante ofertantul clasat pe primul loc. poate depune documente doveditoare in conformitate cu prevederile art. 177, 178, 180 si 181 din Legea nr 99/2016; conform art. 181 din Legea 99/2016, se vor prezenta documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. Alte documente edificatoare dupa caz.

    1) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

    Modalitate de îndeplinire: completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emise în tara de rezidenta, sa fie prezentat la solicitarea entitatii contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc in urma finalizarii evaluarii ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Datele inscrise in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale in momentul prezentarii documentelor.


   2. Economic and financial standing:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze, insotita de acordul subcontratantului si datele acestuia de identificare, procentul de subcontractare.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Odata cu completare DUAE se prezinta si acordul de subcontractare Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Operatorilor economici li se impune/solicita sa demonstreze ca au livrat produse similare obiectul contratului in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor stabilita initial prin invitatia de participare publicata in SEAP, chiar daca ulterior initierii procedurii entitatea contractanta va decala aceasta data) din care sa rezulte faptul ca ofertantul a livrat produse de natura si complexitatea similara/comparabila cu produsele care fac obiectul contractului/livrari de tipul celor precizate in obiectul contractului pentru valori minime de 1 164 000,00 RON — lot 1, 10 500,00 RON — lot 2, la nivelul unuia sau mai multor contracte. Modalitatea de indeplinire: Odata cu DUAE se prezinta si angajamentul de tert sustinator (daca e cazul). Certificatele/documentele ce urmeaza a fi prezentate pentru dovedirea produselor livrate, asa cum sunt acestea specificate de operatorul economic/ofertant in DUAE, vor trebui prezentate la solicitarea entitatii contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative in ceea ce priveste angajamentul tertului vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea entitatii contractante Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Acord de asociere (daca este cazul). În cazul asocierii se va depune acordul de asociere, si propriul dosar de calificare intrucat criteriile de calificare referitoare la situatia personala a ofertantului, trebuie respectate de fiecare asociat în parte, iar criteriile de calificare referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie respectate de fiecare asociat in parte pentru partea de contract pe care o realizeaza. Capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii Modalitatea de indeplinire: Odata cu completare DUAE se prezinta si acordul de asociere. Documentele justificative in ceea ce priveste acordurile de asociere si de subcontractantare si angajamentul ferm vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea entitatii contractante, conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 99/2016 si art. 109 alin. (3) coroborat cu art. 72 din HG nr. 394/2016.


   4. Information about reserved contracts:
   5. Deposits and guarantees required:

    Valoarea garantiei de participare este de Lot 1 = 31 040,00 RON, Lot 2 = 420,00 RON. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si se constituie conform art. 42 din HG 394/2016. Pentru cei care doresc sa depuna garantia prin virament bancar/ordin de plata contul este: Cont RO68RNCB0053016896031571 BCR Brasov.

    Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la termenul limita de depunere a ofertelor.

    Ofertele care nu sunt însotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse conform art. 71 din HG 394/2016. Ofertantul pierde garantia de participare conform art. 43 din HG 394/2016. Garantia pentru participare se restituie conf art. 44 din HG 94/2016. Perioada de valabilitate a garantia de participare este de 100 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

    Garantia buna executie in cuantum de 10 % din valoarea contractului fara TVA. Modalitatea de constituire este conform art. 46 din HG 394/2016.


   6. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
   7. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

    Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.


  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:

   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   Framework agreement with a single operator
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-07-24
   Local time: 15:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   RO
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Tender must be valid until: 2018-10-24
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-07-24
   Local time: 15:00
   Place:

   In SEAP.


 • Section VI
 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Conform art. 22 alin. (6) din HG 394/2016, operatorii economici pot accesa DUAE in vederea copletarii la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Entitatea Contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. Ofertantul are obligatia de a comunica Entitatii Contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. Limba de redactare a ofertei — Romana. Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. In cazul in care se depune notificare sau contestatie, dupa caz se vor aplica prevederile Legii nr. 101/2016. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la sectiunea „Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica extinsa. In cazul in care se constata ca ofertele clasate primele locuri au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor,entitatea contractanta va solicita acestora reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
   Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
   București
   030084
   Romania
   Contact person: 030084
   Telephone: +40 213104641
   E-mail: office@cnsc.ro
   Fax: +40 213104642 / +40 218900745
   Internet address: http://www.cnsc.ro
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   In termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al entitatii contractante considerat nelegal, conform art. 6 alin. (1) lit. a), coroborat cu art. 8 din Legea 101/2016.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   In termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al entitatii contractante considerat nelegal, conform art. 6 alin. (1) lit. a), coroborat cu art. 8 din Legea 101/2016.


   Departamentul Juridic & Control General S.D.E.E. Transilvania Sud
   Str. Pictor Luchian nr. 25, bl. 33
   Brașov
   500193
   Romania
   Contact person: 500193
   Telephone: +40 268305999
   Internet address: www.sdeets.ro;
 5. Date of dispatch of this notice
  2018-06-18

Источник: только для платных аккаунтов

Copyright © 2008-2018, TenderGURU
Все права защищены. Полное или частичное копирование запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта TenderGURU.ru необходима гиперссылка на ресурс.
Электронная почта: info@tenderguru.ru
Многоканальный телефон 8-800-555-89-39
с любого телефона из любого региона для Вас звонок бесплатный!

Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе, и предназначен для юрлиц и индивидуальных предпринимателей,
являющихся участниками размещения государственного и коммерческого заказа.


Недавно мы открыли страницы соцсетях!
Присоединяйтесь и следите за новостями:
facebook vk.com twitter instagram
Наш новый канал в Telegram https://t.me/tenderguru_ru
Политика обработки персональных данных tenderguru.ru
нашли ошибку или неточность на странице?