Телефон: 8-800-555-89-39
Главная страница Иностранные тендеры по странам Тендеры Румынии

Fuels

Поделиться
Для перевода текста тендера на нужный язык воспользуйтесь приложением:

Страна: Румыния (другие тендеры и закупки Румыния)
Организатор тендера: Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.
Номер конкурса: 3476198
Дата публикации: 23-06-2018
Сумма контракта: 31 048 713 (Российский рубль) Цена оригинальная: 2 103 287 (Новый румынский лей)
Источник тендера: Единая система закупок Европейского союза

Кратко о нас и о том что мы публикуем

Самая полная база государственных и коммерческих тендеров (всего 55969967 тендеров + 38280 новых)
Количество источников тендеров (всего 37089 источников + 28 новых)
Победители тендеров: ежедневная рассылка, заключенные контракты, прогнозы победителей (всего 53537076 победителей и участников тендеров + 24447 новых)
Поставщики и заказчики, учавствующие в закупках
Планы закупок, заключенные контракты, имущественные торги
Закупки стран мира (всего 8836946 тендеров + 14642 новых)

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.
   Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 5
   Târgu Jiu
   210227
   Romania
   Telephone: +40 372819712
   E-mail: grigorie.dadalau@ceoltenia.ro
   Fax: +40 253227280/+40 252227281
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   www.e-licitatie.ro
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
   Electricity
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Carburant auto pe bază de card de credit


    Reference number: 11629
   2. Main CPV code:
    09100000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Carburantii se utilizeaza pentru alimentarea autovehiculelor din dotarea Societatii C.E. Oltenia S.A.

    Solicitarile de clarificari ale operatorilor economici se vor adresa pana in a 13-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

    Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare cu cel putin 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 2 103 286.96 RON
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):

   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Societatea C.E. Oltenia S.A. — conform caietului de sarcini.


   4. Description of the procurement:

    Carburantii se utilizeaza pentru alimentarea autovehiculelor din dotarea Societatii C.E. Oltenia S.A.

    Cantitatea minima AC = 46 964 litri benzina si 178 850 litri motorina; cantitatea maxima AC = 93 928 litri benzina si 357 700 litri motorina.

    Cantitatea minima CS = 23 482 litri benzina si 89 425 litri motorina; cantitatea maxima CS = 46 964 litri benzina si 178 850 litri motorina.

    Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 225 814 RON.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Pana la data limita de depunere a ofertelor, operatorii economici vor depune in SEAP formularul DUAE însotit de declaratia privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016, pentru ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti, în masura în care acestia exista (Formularul nr. 6). Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

    Aceste documente pot fi:

    1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

    2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

    3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice;

    4) alte documente edificatoare, dupa caz.

    Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016. In acest sens, se solicita prezentarea declaratiei privind neincadrarea in situatile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016, completata si depusa odata cu DUAE.

    — alte documente edificatoare, dupa caz.

    Note:

    — Potrivit prevederilor art. 202 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale, entitatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter. Instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro,

    — Înainte de atribuirea contractului entitatea contractanta va solicita ofertantantului clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire stabilit in fisa de date, sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE,

    — Entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE in orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire conform art. 205 alin. (1) din Legea 99/2016,

    — În cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta.

    1) Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate in limba romana;

    2) In cazul in care exista incertitudini in ceeace priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, entitatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documentele de natura celor prevazute. In cazul unui grup de operatori economici care isi depun oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune aceasta declaratie (fiecare membru al asociatiei cat si fiecare subcontractant propus si/sau tert sustinator).

    In SEAP se va depune, împreuna cu formularul DUAE si formularul ... detalii pe www.e-licitatie.ro


   2. Economic and financial standing:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   3. Technical and professional ability:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   4. Information about reserved contracts:
   5. Deposits and guarantees required:

    Cuantumul garantiei de participare: 21 000 RON. Garantia de participare se constituie conform art. 42 din HG 394/2.6.2016. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de minim 90 de zile calendaristice de la data si ora-limita stabilita de depunere a ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Entitatea contractanta are obligatia de a retine garantia pentru participare in situatiile prevazute la art. 43 din HG 394/2016. Dovada constituirii garantiei de participare pentru oferta depusa se va prezenta cel mai târziu la data si ora-limita pentru depunerea ofertelor. Garantia de participare se restituie de catre entitatea contractanta conform art. 44 din HG 394/2016. Contul deschis de entitatea contractanta pentru depunerea garantiei de participare este: RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248 deschis la Raiffaeisen Bank — Sucursala Târgu Jiu. Documentul prin care se confirma constituirea garantiei de participare se va incarca in SEAP pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, semnat cu semnatura electronica extinsa.

    Cuantumul garantiei de buna executie a contractului subsecvent reprezinta, conform art. 45 din HG 394/2.6.2016, un procent de 10 % din valoarea totala, fara TVA a contractului subsecvent si se va constitui conform art. 46 din HG 394/2.6.2016, respectiv:

    — printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, prevederile art. 42 alin. (3)–(5) aplicandu-se corespunzator, sau

    — prin depunere la casierie, in cazul in care valoarea GBE este mai mica de 5 000 RON, sau

    — prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale; in acest caz contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante Garantia de buna executie se va restitui conform art. 48 din HG 394/2.6.2016.


   6. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
   7. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

    Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.


  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:

   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   Framework agreement with a single operator
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-07-23
   Local time: 15:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   RO
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Tender must be valid until: 2018-10-23
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-07-23
   Local time: 15:00
   Place:

   In SEAP.


 • Section VI
 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Departajarea ofertelor cu acelasi pret situate pe primul loc: in situatia in care doi sau mai multi ofertanti situati pe primul loc au acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP si va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie sa transmita in format electronic prin SEAP o noua propunere financiara, iar acordul cadru va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In cazul in care si in urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret, pana cand departajarea va putea fi posibila. Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic va preciza in oferta depusa acele informatii cuprinse in propunerea tehnica si in propunerea financiara considerate a fi confidentiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuala in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala. Comunicarea rezultatului procedurii:-conform prevederilor Legii nr. 99/2016. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016. In acest sens, se solicita prezentarea declaratiei privind neincadrarea in situatile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016, completata si depusa odata cu DUAE.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
   Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
   București
   030084
   Romania
   Contact person: 030084
   Telephone: +40 213104641
   E-mail: office@cnsc.ro
   Fax: +40 213104642 / +40 218900745
   Internet address: http://www.cnsc.ro
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016.


   Serviciul Disciplină Contractuală
   Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 5
   Târgu Jiu
   210227
   Romania
   Contact person: 210227
   Telephone: +40 372819797
   E-mail: Mihaela.Lazar@ceoltenia.ro
 5. Date of dispatch of this notice
  2018-06-18

Источник: только для платных аккаунтов

Copyright © 2008-2018, TenderGURU
Все права защищены. Полное или частичное копирование запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта TenderGURU.ru необходима гиперссылка на ресурс.
Электронная почта: info@tenderguru.ru
Многоканальный телефон 8-800-555-89-39
с любого телефона из любого региона для Вас звонок бесплатный!

Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе, и предназначен для юрлиц и индивидуальных предпринимателей,
являющихся участниками размещения государственного и коммерческого заказа.


Недавно мы открыли страницы соцсетях!
Присоединяйтесь и следите за новостями:
facebook vk.com twitter instagram
Наш новый канал в Telegram https://t.me/tenderguru_ru
Политика обработки персональных данных tenderguru.ru
нашли ошибку или неточность на странице?