Телефон: 8-800-555-89-39
Главная страница Иностранные тендеры по странам Тендеры Хорватии

Electrotechnical equipment

Поделиться
Для перевода текста тендера на нужный язык воспользуйтесь приложением:

Страна: Хорватия (другие тендеры и закупки Хорватия)
Организатор тендера: HEP – Operator distribucijskog sustava d. o. o.
Номер конкурса: 2271319
Дата публикации: 21-10-2017
Сумма контракта: 34 835 225 (Российский рубль) Цена оригинальная: 3 858 000 (Хорватская куна)
Источник тендера: Единая система закупок Европейского союза

Кратко о нас и о том что мы публикуем

Самая полная база государственных и коммерческих тендеров (всего 55969967 тендеров + 38280 новых)
Количество источников тендеров (всего 37089 источников + 28 новых)
Победители тендеров: ежедневная рассылка, заключенные контракты, прогнозы победителей (всего 53537076 победителей и участников тендеров + 24447 новых)
Поставщики и заказчики, учавствующие в закупках
Планы закупок, заключенные контракты, имущественные торги
Закупки стран мира (всего 8836946 тендеров + 14642 новых)

 1. Odjeljak I
  1. Naziv i adrese
   HEP – Operator distribucijskog sustava d. o. o.
   Ulica grada Vukovara 37
   Zagreb
   10000
   Croatia
   Telefon: +385 16322111
   E-pošta: ods-javnanabava@hep.hr
   Telefaks: +385 16171296
  2. Zajednička nabava
  3. Komunikacija
   Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na
   https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017/S+0F5-0021639
   Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresielektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

  4. Vrsta javnog naručitelja:
  5. Glavna djelatnost:
   Električna energija
 2. Odjeljak II
  1. Opseg nabave:
   1. Naziv:

    Ormari sustava daljinskog vođenja.


    Referentni broj: 43-V-1/17
   2. Glavna CPV oznaka:
    31730000
   3. Vrsta ugovora:
    Roba
   4. Kratak opis:

    Ormari sustava daljinskog vođenja.


   5. Procijenjena ukupna vrijednost:
    Vrijednost bez PDV-a: 3 858 000.00 HRK
   6. Podaci o grupama:
    Ponude se mogu podnijeti za: sve grupe
  2. Opis
   1. Naziv:

    Ormari sustava daljinskog vođenja za distribucijska područja: Zagreb, Zabok, Varaždin, Čakovec, Koprivnica, Bjelovar, Križ, Karlovac, Sisak


    Grupa br.: 1
   2. Dodatne šifre CPV-a:
    31730000
   3. Mjesto izvršenja:
    Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

    Mjesta isporuke robe su distribucijska područja HEP – Operatora distribucijskog sustava d. o. o.


   4. Opis nabave:

    Ormari sustava daljinskog vođenja.


   5. Kriteriji za dodjelu:
    Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 0,1
    Kriterij troška - Ponder: 0,9
   6. Procijenjena vrijednost:
    Vrijednost bez PDV-a: 1 547 000.00 HRK
   7. Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave:
    Trajanje u mjesecima: 18
    Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
   8. Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani:
   9. Podaci o varijantama:
    Varijante su dopuštene.: ne
   10. Podaci o opcijama:
    Opcije: ne
   11. Podaci o elektroničkim katalozima:

   12. Podaci o fondovima Europske unije:
    Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
   13. Dodatni podaci:
   14. Naziv:

    Ormari sustava daljinskog vođenja za distribucijska područja: Osijek, Vinkovci, Slavonski Brod, Virovitica, Požega


    Grupa br.: 2
   15. Dodatne šifre CPV-a:
    31730000
   16. Mjesto izvršenja:
    Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

    Mjesta isporuke robe su distribucijska područja HEP – Operatora distribucijskog sustava d. o. o.


   17. Opis nabave:

    Ormari sustava daljinskog vođenja.


   18. Kriteriji za dodjelu:
    Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 0,1
    Kriterij troška - Ponder: 0,9
   19. Procijenjena vrijednost:
    Vrijednost bez PDV-a: 811 000.00 HRK
   20. Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave:
    Trajanje u mjesecima: 18
    Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
   21. Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani:
   22. Podaci o varijantama:
    Varijante su dopuštene.: ne
   23. Podaci o opcijama:
    Opcije: ne
   24. Podaci o elektroničkim katalozima:

   25. Podaci o fondovima Europske unije:
    Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
   26. Dodatni podaci:
   27. Naziv:

    Ormari sustava daljinskog vođenja za distribucijska područja: Pula, Rijeka, Gospić


    Grupa br.: 3
   28. Dodatne šifre CPV-a:
    31730000
   29. Mjesto izvršenja:
    Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

    Mjesta isporuke robe su distribucijska područja HEP – Operatora distribucijskog sustava d. o. o.


   30. Opis nabave:

    Ormari sustava daljinskog vođenja.


   31. Kriteriji za dodjelu:
    Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 0,1
    Kriterij troška - Ponder: 0,9
   32. Procijenjena vrijednost:
    Vrijednost bez PDV-a: 618 000.00 HRK
   33. Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave:
    Trajanje u mjesecima: 18
    Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
   34. Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani:
   35. Podaci o varijantama:
    Varijante su dopuštene.: ne
   36. Podaci o opcijama:
    Opcije: ne
   37. Podaci o elektroničkim katalozima:

   38. Podaci o fondovima Europske unije:
    Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
   39. Dodatni podaci:
   40. Naziv:

    Ormari sustava daljinskog vođenja za distribucijska područja: Split, Zadar, Šibenik, Dubrovnik


    Grupa br.: 4
   41. Dodatne šifre CPV-a:
    31730000
   42. Mjesto izvršenja:
    Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

    Mjesta isporuke robe su distribucijska područja HEP – Operatora distribucijskog sustava d. o. o.


   43. Opis nabave:

    Ormari sustava daljinskog vođenja.


   44. Kriteriji za dodjelu:
    Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 0,1
    Kriterij troška - Ponder: 0,9
   45. Procijenjena vrijednost:
    Vrijednost bez PDV-a: 882 000.00 HRK
   46. Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave:
    Trajanje u mjesecima: 18
    Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
   47. Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani:
   48. Podaci o varijantama:
    Varijante su dopuštene.: ne
   49. Podaci o opcijama:
    Opcije: ne
   50. Podaci o elektroničkim katalozima:

   51. Podaci o fondovima Europske unije:
    Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
   52. Dodatni podaci:
 3. Odjeljak III
  1. Uvjeti sudjelovanja:
   1. Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre:
    Popis i kratki opis uvjeta:

    Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

    Gospodarski subjekti dokazuju svoju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti sukladno sljedećem dokazu Upis u registar.

    Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

    Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke odgovor se upisuje u ESPD obrascu u dijelu IV. Kriterij za odabir gospodarskog subjekta, odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti.

    U slučaju da naručitelj traži provjeru informacija navedenih u ESPD sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz točke dokazuje se:

    — izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.


   2. Ekonomska i financijska sposobnost:
    Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
   3. Tehnička i stručna sposobnost:
    Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
   4. Podaci o rezerviranim ugovorima:
   5. Tražena jamstva :
   6. Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
   7. Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
  2. Uvjeti povezani s ugovorom:
   1. Podaci o određenoj struci:

   2. Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora:
 4. Odjeljak IV
 5. Opis:
  1. Vrsta postupka:
   Otvoreni postupak
  2. Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave:
   Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
  3. Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga:
  4. Podaci o pregovaranju:
  5. Podaci o elektroničkoj dražbi:
  6. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA):
   Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
 6. Administrativni podaci:
  1. Prethodna objava povezana s ovim postupkom:
  2. Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:
   Datum: 2017-11-30
   Lokalno vrijeme: 10:00
  3. Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima:
  4. Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
   HR
  5. Minimalni rok valjanosti ponude:
   (od isteka roka za dostavu ponuda)
  6. Uvjeti za otvaranje ponuda:
   Datum: 2017-11-30
   Lokalno vrijeme: 10:00
   Mjesto:

   Ulica grada Vukovara 37, Zagreb.


 • Odjeljak VI
 1. Podaci o obnavljanjima
  Ova nabava će se ponavljati.: ne
 2. Podaci o elektroničkim tijekovima rada
 3. Dodatni podaci
 4. Postupci pravne zaštite
  1. Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
   Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
   Koturaška cesta 43/IV
   Zagreb
   10000
   Croatia
   Osoba za kontakt: 10000
   Telefon: +385 14559930
   E-pošta: dkom@dkom.hr
   Telefaks: +385 14559933
   Internetska adresa: www.dkom.hr
  2. Tijelo nadležno za postupke mirenja

  3. Postupak pravne zaštite
   Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

   Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana od dana:

   — objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

   — objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

   — objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

   — otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

   — primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.


  4. Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

   Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana od dana:

   — objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

   — objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

   — objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

   — otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

   — primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja. 5. Datum slanja ove obavijesti
  2017-10-19

Источник: только для платных аккаунтов

Copyright © 2008-2018, TenderGURU
Все права защищены. Полное или частичное копирование запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта TenderGURU.ru необходима гиперссылка на ресурс.
Электронная почта: info@tenderguru.ru
Многоканальный телефон 8-800-555-89-39
с любого телефона из любого региона для Вас звонок бесплатный!

Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе, и предназначен для юрлиц и индивидуальных предпринимателей,
являющихся участниками размещения государственного и коммерческого заказа.


Недавно мы открыли страницы соцсетях!
Присоединяйтесь и следите за новостями:
facebook vk.com twitter instagram
Наш новый канал в Telegram https://t.me/tenderguru_ru
Политика обработки персональных данных tenderguru.ru
нашли ошибку или неточность на странице?